La paraula alemanya aber —que traduïm però i pero, but, mais, ale, etc.,  en altres llengües—, pot tenir funció conjuntiva, adverbial o modal amb significacions matisades, que mostren la relativitat dels límits gramaticals.

La intenció de les autores d’aquest estudi ha estat delimitar els diferents usos d’aber i analitzar-ne la representació en alguns diccionaris escollits a l’atzar.

La palabra alemana aber —que traducimos pero y però, but, mais, ale, etc., a otras lenguas—, puede tener función conjuntiva, adverbial o modal con significaciones matizadas, que muestran la relatividad de los límites gramaticales.

La intención de las autoras de este estudio ha sido delimitar los diferentes usos de aber y analizar su representación en algunos diccionarios escogidos al azar.

 

aber